யாருடன் உட்காரலாம்…

மனைவியின் முன் 10 நிமிடம் உட்காருங்கள் வாழ்க்கை மிகவும் கடினமாக இருப்பதாக உணருவீர்கள்.

குடிகாரனுக்கு முன் 10 நிமிடம் உட்காருங்கள் – வாழ்க்கை மிகவும் எளிதானது என்பதை உணர்வீர்கள்.

சாதுக்கள் மற்றும் சன்யாசிகளுக்கு முன் 10 நிமிடம் உட்காருங்கள் – அனைத்தையும் தானமாக கொடுக்கவேண்டும் என்று உணர்வீர்கள்.

அரசியல்வாதி முன் 10 நிமிடம் உட்காருங்கள் – நீங்கள் படித்தவை அனைத்தும் பயனற்றவை என்று உணர்வீர்கள்.

ஆயுள் காப்பீட்டு முகவர் முன் 10 நிமிடம் உட்காருங்கள் – இறப்பது நல்லது என உணர்வீர்கள்.

வணிகர்களுக்கு முன் 10 நிமிடங்கள் உட்காருங்கள் – உங்கள் வருமானம் மிகவும் குறைவாக இருப்பதை நீங்கள் நிச்சயம் உணர்வீர்கள்.

விஞ்ஞானிகளுக்கு முன்பாக 10 நிமிடம் உட்காருங்கள் – உங்கள் சொந்த அறியாமையின் மகத்துவத்தை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

நல்ல ஆசிரியர்களுக்கு முன் 10 நிமிடம் உட்காருங்கள் – மீண்டும் ஒரு மாணவனாக மாற வேண்டும் என்று நினைப்பீர்கள்.

ஒரு விவசாயி அல்லது தொழிலாளியின் முன் 10 நிமிடம் உட்காருங்கள் – நீங்கள் போதுமான அளவு உழைக்கவில்லை என்பதை உணர்வீர்கள்.

ஒரு சிப்பாயின் முன் 10 நிமிடங்கள் உட்காருங்கள் – உங்கள் சொந்த சேவைகளும் தியாகங்களும் அற்பமானவை என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

ஆனால், முடியும் போதெல்லாம் நல்ல நண்பனின் முன் 10 நிமிடம் உட்காருங்கள் – உங்கள் வாழ்க்கையை சொர்க்கமாக உணர்வீர்கள்!